|

Miljöpolicy

Vi skall minimera miljöeffekterna av vår verksamhet inom transport - och logistikbranschen. Vårt miljöarbete är inriktat på ständig förbättring.

Våra fordon som dagligen trafikerar vägar runt om i landet påverkar miljön. Vi ser det som vårt ansvar att minska denna påverkan så långt som möjligt. Vi kör så mycket som möjligt på förnybara bränslen och arbetar med årliga miljömål. Vid byte till nya fordon strävar vi efter så hög miljöklass som möjligt.

  • Gällande författningar och myndighetsbestämmelser är minimikrav.
  • Med miljö i policyn menas såväl den externa som den egna interna miljön, i vilken vi inkluderar hälsa och säkerhet.
  • Miljöpolicyn innebär att alla anställda ska medverka till att förbättra miljön samt ge förslag på förbättrande och förebyggande åtgärder.
  • Genom egen kompetens tillse att gällande föreskrifter och miljölagstiftning alltid efterlevs.
  • Vara uppdaterad i ämnen som avser forskning av bränsle, transportmedelsteknik och nya logistiksystem.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser.
  • Vid inköp av varor och tjänster samt vid investeringar ska miljöaspekterna beaktas.

Länkar:

http://evolution.preem.se/ Webbportal för bränslebesparing: http://fleet-fuel-efficiency.eu/fuel-calculator/


Box 186 (Hantverkaregatan 11), 576 24 SÄVSJÖ, Telefon: 0382-123 40, Fax: 0382-615 56, E-post: info@savsjotrp.se, Hemsida: www.savsjotrp.se