Miljö & Kvalitet

Vårt miljöarbete är inriktat på ständig förbättring!

Vi skall minimera miljöeffekterna av vår verksamhet inom transport- och logistikbranschen. Vårt miljöarbete är inriktat på ständig förbättring.
Våra fordon som dagligen trafikerar vägar runt om i landet påverkar miljön. Vi ser det som vårt ansvar att minska denna påverkan så långt som möjligt. Vi kör så mycket som möjligt på förnybara bränslen och arbetar med årliga miljömål. Vid byte till nya fordon strävar vi efter så hög miljöklass som möjligt.

Genom att certifiera oss mot dessa standarder visar vi att vår organisation uppfyller kraven och håller en hög kvalitet i våra arbeten.
Nedan ser vi några exempel vad detta kan innefatta.

Kvalitet

 • Strukturerat förbättringsarbete
 • Leverantörskontroller
 • Individuell Introduktionsplan vid nyanställningar
 • Aktivt arbete med Riskanalyser
 • Kontinuerlig översyn av kompetensbehov

 

Trafiksäkerhet

 • Alkolås
 • Extra bromskontroller
 • Handsfree i samtliga fordon
 • Hastighetsmätningar, distraktionsmätningar
 • Proaktivt arbete mot lagöverträdelser som kör & vilotider, vägarbetstidslagen
 • Årlig kompetensutveckling hos våra chaufförer
 • Sparsam körning

Miljö

 • Vi kör på så miljövänligt bränsle som möjligt
 • Val av högsta euroklasser på motorer vid inköp av fordon
 • Mål på Co2 utsläpp
 • Aktivt arbete med sparsam körning
 • 100% förnybar el

 

Våra policys

Klicka på respektive policy för att läsa mer om hur vi arbetar!

Blank
MILJÖPOLICY

Vi skall minimera miljöeffekterna av vår verksamhet inom transport- och logistikbranschen. Vårt miljöarbete är inriktat på ständig förbättring.

Våra fordon som dagligen trafikerar vägar runt om i landet påverkar miljön. Vi ser det som vårt ansvar att minska denna påverkan så långt som möjligt. Vi kör så mycket som möjligt på förnybara bränslen och arbetar med årliga miljömål. Vid byte till nya fordon strävar vi efter så hög miljöklass som möjligt.

 

 • Vi åtar oss att uppfylla bindande krav inom miljöområdet.

 • Med miljö i policyn menas såväl den externa som den egna interna miljön, i vilken vi inkluderar hälsa och säkerhet.

 • Miljöpolicyn innebär att alla anställda ska medverka till att förbättra miljön samt ge förslag på förbättrande och förebyggande åtgärder.

 • Genom egen kompetens tillse att gällande föreskrifter och miljölagstiftning alltid efterlevs.

 • Vara uppdaterad i ämnen som avser forskning av bränsle, transportmedelsteknik och nya logistiksystem.

 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser.

 • Vid inköp av varor och tjänster samt vid investeringar ska miljöaspekterna beaktas.

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

Det är viktigt både för oss som chaufförer, alla medtrafikanter och inte minst för våra familjer att riskerna i trafiken minimeras. Företaget, medarbetarna har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten och vi har tillsammans utarbetat dessa riktlinjer som vi skall jobba efter.

Våra personal skall ha den behörighet, kompetens och hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra våra fordon i trafiken. Vi lever upp till våra alkohol- och drogbestämmelser. Det vill säga nykter och drogfri i tjänsten och vid all fordonskörning. 

Syftet med vårt trafiksäkerhetsarbete är att inget fordon eller anställd på Sävsjö Transport skall vara inblandad i någon olycka med dödlig utgång.

 

 • Vi respekterar och följer bestämmelser lagar, förordningar och trafikregler samt intressenters krav.

 • Vi har en positiv attityd till medtrafikanter och kollegor.

 • Vi kör riskmedvetet och håller tillräckligt långa avstånd i trafiken till våra medtrafikanter samt är förtänksamma i svåra trafiksituationer.

 • Vi använder ALLTID säkerhetsbälte, för vår egen och våra näras skull.

 • Vi använder varselkläder eller varselväst vid tillsyn eller arbete utanför bilen.

 • Vi respekterar rökförbudet i våra bilar, hos intressenter, vid drivmedelsanläggningar samt i våra lokaler.

 • Under färd minimerar vi användandet av mobiltelefon. Måste vi ringa, samtala under bilkörning så använder vi handsfree.

 • Vår personal har återkommande utbildning i trafiksäkerhet.

 • Vi följer upp trafiksäkerheten, avvikelser- och incidentrapportering samt behandlar idéer och förbättringsförslag i vårt kvalités arbete.

 • Vi jobbar ständig med att förbättra vår trafiksäkerhet.

 • Vid inköp av fordon är trafiksäkerhet alltid en urvalsfaktor.

KVALITETSPOLICY

Vi arbeta för att minst tillgodose våra kunders & intressenters behov, krav och förväntningar. Vårt kvalitetsarbete är inriktat på ständig förbättring

Vi kör för Din skull. Utan transporter till affärer och tillverkande företag stannar Sverige. Chaufförsyrket har över tiden blivit mer och mer kvalificerat och idag måste vi vara mycket professionella i vår olika yrkesroll inom verksamheterna.

 

 • Vi ska sträva efter en så hög kvalitet på vårt arbete att vi får nöjda kunder och blir framgångsrika i vår verksamhet.

 • Vi skall minst leverera varor och tjänster enligt de krav som överenskommits samt ständigt sträva efter ökad kundnytta och förbättring av verksamheten

 • Genom att alla medarbetare ges en hög motivation och känsla för ansvar skall vi nå en hög och jämn kvalité.

 • Vi ska ständigt sträv efter förbättringar och kontrollsystem för att säkerställa utlovad kvalité.

 • Vi åtar oss att tillämpa tillgängliga krav från intressenter och kunder, lagar och förordningar är minimikrav för vår verksamhet.

ARBETSMILJÖPOLICY

Att erbjuda en bra arbetsmiljö är en god investering för företag och medarbetare.

Företagets målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare inom vår bransch samt den för medarbetarna mest säkra.

Med säkerhet avser vi både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vår målsättning är att undanröja arbetsskador och mänskligt lidande samt att proaktivt arbeta för att alla medarbetare oavsett roll ska uppleva arbetsglädje på sin arbetsplats.

 
Det är viktigt att:

 • vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och att verksamhet inte innebär några större arbetsmiljörisker, vi bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till lagar, myndigheters föreskrifter och gällande normer.

 • arbetsmiljön i företagen ska inte utsätta medarbetare eller besökare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

 • vår målsättning är att medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete utifrån förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

 • chefer och arbetsledare har ansvaret för arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar.

 • varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

 • vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.

 • En naturlig del i vårt arbete är att kontinuerligt förbättra och utveckla våra medarbetares och besökares arbetsmiljö

IT-POLICY

Det grundläggande målet är att vi skall få en ökad funktionalitet, effektivitet, kvalitet och tillgänglighet i våra IT-system under godtagbar säkerhet.

Företagets IT-resurser ägs av företaget och är avsedda att användas inom företagets verksamhetsområden. All annan användning är otillåten. Den anställde får inte på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information som strider mot gällande lagstiftning.

Med ”IT” avses internet, elektronisk post (e-post), hemsidor, telefon, surfplattor, intranät som tillhandahålls för vår verksamhet samt sociala media där företaget representeras.

Det är viktigt att:

 • nyttjande av företagets IT-resurser görs på sådant sätt att företagets namn, anseende och goda rykte bibehålls och att vi inte skadar företagets intressen.

 • ingen uppfattar det som kommuniceras som kränkande eller stötande

 • alla följer direktiven enligt GDPR, om den personliga integriteten

 • vi endast använder resurserna till att marknadsföra enbart företagets produkter och tjänster, spamning är Ej tillåten (i detta fall oseriösa meddelanden i stor mängd).

 • inte någon sprider politisk, ideologis, religiös propaganda eller upphovsrättsligt skyddat material (utan rättighetsinnehavarens tillstånd) med hjälp av våra resurser

 • inte besöka webbsidor med rasistisk, pornografisk eller annat innehåll som kan väcka anstöt

 • vi Ej ladda ner program och filer om de kan påverka IT-säkerheten vid företaget, vara observant på meddelande och länkar, vid osäkerhet skall IT-support kontaktas.

 • Lösenordet är en värdehandling som Du personligen är ansvarig för och de skall förvaras på betryggande sätt samt kontinuerligt bytas enligt företagets riktlinjer

JÄMLIKHETSPOLICY

Sävsjö Transport med dotterbolag verkar för en jämlik arbetsplats oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.

 • Arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ordnas så att de lämpar sig för samtliga anställda.
 • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
 • Förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. Vi accepterar inte ett otillbörligt uppträdande som kan kränka de anställdas integritet.
 • Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder för att stävja och förebygga sådana situationer.
 • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning. Alla medarbetare, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller fysiska förutsättningar ska beredas lika möjligheter till utveckling inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga.
 • Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter. Lediga tjänster ska i så stor utsträckning som möjligt erbjudas både kvinnor och män.
 • Erbjuda alla medarbetare lika lön och villkor på lika grunder.
 • Genom verksamhetsanpassad planering omsätta jämlikhetspolicyn i en fungerande praktik. Chefer med personalansvar på alla nivåer har ansvar för jämlikhetsarbetet, som det beskrivs i lagar och avtal samt i denna policy och anknytande jämlikhetsplaner
DROGPOLICY

Syftet är att upprätthålla en trygg och säker arbetsplats där vi visar omtanke om våra medarbetare.

Vi skall arbeta för att förebygga, upptäcka och rehabilitera missbruk, Du som medarbetare, chef skall ges förutsättningar att förhindra missbruksproblem på ett så tidigt stadium som möjligt och då kan vi som företag på bästa sätt stödja vår personal

Det är inte tillåtet att uppträda berusad på arbetsplatsen, eller med kvarstående påverkan av alkohol eller andra droger.

För att säkerställa en drogfri arbetsplats gäller följande:

 • Alla anställda ska helt avstå från all ickemedicinsk användning av narkotikapreparat, såväl på arbetstid som fritid

 • Arbetsledare och chefer ska ingripa och vidta åtgärder vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk, eller då någon anställd med grundad anledning kan bedömas vara påverkad i tjänsten

 • Arbetskamrater, fackliga förtroendemän och skyddsombud har skyldighet att påkalla arbetsledningens uppmärksamhet om man misstänker att någon är påverkad i tjänsten

 • Samtliga anställda ska medverka till den provtagning som krävs (ej klart ännu, kommer förhandlas med facklig organisation under våren 2016)

 • Den anställde ska genomgå ett kontrollerat rehabiliteringsprogram om missbruk konstateras, och kraven i programmet måste uppfyllas för att personen i fråga med säkerhet ska få behålla sin anställning

 

Anställda som genomgår ett rehabiliteringsprogram ska erbjudas hjälp och stöd från arbetsledare och arbetskamrater

INTEGRITETSPOLICY

Sävsjö Transport och dess dotterbolag, på denna sida benämnt som ”Bolaget”, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som bolaget erbjuder på dessa webbsidor, våra appar, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler samt i alla övriga kontakter med bolaget.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av bolaget används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom bolaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via bolagets digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster bolaget erbjuder via bolagets digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via bolagets digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Bolagets behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av bolagets tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan bolaget komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till bolagets digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med bolaget och andra via bolagets plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från bolagets webbsidor eller anmäler dig till evenemang som bolaget anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation eller avvikelse, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan bolaget komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra bolagets rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av bolaget eller bolag i bolagets koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från bolaget och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
 6. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 7. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
Bolaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om bolaget skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

bolaget värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Bolaget kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för bolagets räkning,

Tex för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att bolagets samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för bolagets räkning undertecknar alltid avtal med bolaget för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

bolaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

bolaget kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som bolaget behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Bolagets digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att bolaget ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall bolaget på adress som anges nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

Bolagets Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och bolaget samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till bolaget ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det bolaget som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Andra juridiska personer inom bolaget är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion. Om du har frågor rörande hur bolaget behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta bolaget dataskyddsombud via mail eller via post:

 

Dan Jönsson
Box 186
57624 Sävsjö
Dan.jonsson@savsjotrp.se

Ändring av denna integritetspolicy

Bolaget kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på bolagets webbsidor.

Senast uppdaterad: 2018-05-29

1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).